بخشداری مرکزی

جدول اطلاعات بخش مرکزی شهرستان شوش

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهیاری

جمعیت

نام دهستانها

مرکزی
۱
شهر حر
۲
۴۳
 ۳۶
۳۰
۳۶۶۷۳
بن معلی
حسین آباد