جدول اطلاعات بخش شاوور شهرستان شوش

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهیاری

جمعیت

نام دهستانها

شاوور
۲
شهر الوان
شهر شاوور
۲
۱۱۹
 ۸۷
۶۷
۶۹۰۰۰
شاوور
سیدعباس
آهودشت