جدول اطلاعات بخش فتح المبین شهرستان شوش

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهیاری

جمعیت

نام دهستانها

فتح المبین
۱
شهر فتح المبین
۲
۳۰
 ۲۵
۲۰
۲۵۰۰۰
سرخه
چنانه