دیدارسرپرست فرمانداری شوش با رییس صداویمای خوزستان

صبح روز یکشنبه سرپرست فرمانداری شوش بهمراه معاونت فرمانداری طی دیداری که با رییس صداوسیمای خوزستان داشتند دراین دیدار عدنان غزی بامعرفی جاذبه های مذهبی.اقتصادی.فرهنگی.توریستی.کشاورزی ویادمان شهدای فتح المبین شهرستان شوش ازریاست محترم صداوسیمای خوزستان جهت معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت ها ازطریق صداوسیمای استانی ملی درخواست همکاری نمودند.دکتر رحیمی رئیس صداوسیمای خوزستان نیز باتوجه به پتانسیل ها وظرفیت های شهرستان شوش که درسطح کشور میتوانند استثنا باشند جهت هرگونه همکاری ومساعدت اعلام همکاری نمودند

۱۸۸۴