همـزمان با ایام الله دهه فجر؛بهره برداری از پروژه های آمــوزشی_ خدمـاتی شــوش

همـزمان با ایام الله دهه فجر؛بهره برداری از پروژه های آمــوزشی_ خدمـاتی شــوش

پروژه های آموزشی-خدماتی فنی و حرفه ای و شرکت حریر با حضـور فرمـاندار و اعضـای شورای اداری به بهره برداری رسیدند.

به گـزارش روابط عمـومی فرمـانداری شـوش؛ صبح روز یکشنبـه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با حضـور محمـود عیـدانی فرمـاندار شـوش، عبدالحسین شرفی مسئول دفتر نماینده مـردم شـوش و کـرخه در مجلس شـورای اسلامی، سعید پور عبدالهی معـاونت توسعه وبرنامه ریزی، علی ملک زاده معاونت هماهنگی امور عمـرانی و مدیران دستگاه های اجـرایی، آییـن افتتـاح و بهـره بـرداری از پروژه هـای آموزشی_ خدمـاتی در فنی و حرفه ای و شرکت حریر خوزستان برگـزار شد.

آییـن بهـره برداری و افتتاح پروژه های نوسازی سایت اداری، سایت آزمــون و راه اندازی مرکـز جــوارکارگاهی شرکت حــریر خوزستـان با اعتبـاری بالغ بـر ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تکمیـل و مورد بهره برداری رسیدند.*

۲۴