1398/05/28
بخشداری مرکزی

 

جدول اطلاعات بخش مرکزی شهرستان شوش

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهیاری

جمعیت

نام دهستانها

مرکزی
1
شهر حر
2
43
 36
30
36673
بن معلی
حسین آباد

 

آدرس ما در فضای مجازی