1398/05/28
بخشداری شاوور

جدول اطلاعات بخش شاوور شهرستان شوش

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهیاری

جمعیت

نام دهستانها

شاوور
2
شهر الوان
شهر شاوور
2
119
 87
67
69000
 
شاوور
سیدعباس
آهودشت

 

آدرس ما در فضای مجازی