1397/08/30
نمایندگان منتخب
نماينده ی مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی
 
 
 
دکتر سید راضی نوری
 
آدرس دفتر:
 
شوش دانیال: خیابان شهید دانش ، جنب امور تربیتی ، کوچه هنر،پلاک 3 
تلفکس 5224847-0642
 
 

اعضای شورای اسلامی شهر شوش:
 


عبدالجلیل بیلاوی

بهرام کریم پور

علیرضا رشنو

عبدالرضا لالوند

سید مجید نوری زاده
 
سعید مهرپرور
 
هدیه مسحنه
 
ثریا شوهانی
 
مهشید آزادی قلعه مکیاعضای شورای اسلامی شهر حر:

عبدالعلی کثیر
ناصر کثیر
سید حمید موسویان
علی آل کثیر
جمیله آل کثیر


اعضای شورای اسلامی شهر فتح المبین:

 ناصر سرخه
رحیم سرخه
سلمان سرخه
کامل سرخه
رحیم سرخی


اعضای شورای اسلامی شهر شاوور:

ابراهیم سواعدی
سید یاسر نجات
جاسم لطیفی
عاشور جلیزی
نوروز بشکار


اعضای شورای اسلامی شهر الوان:

علی مجاهدی عبدی
علی عبدالخانی(یعقوب)
 حمید عبدالخانی
علی عبدالخانی(میتی)
 عبدالزهرا عبدالخانی 

 

آدرس ما در فضای مجازی